Šie Lietošanas noteikumi regulē www.magicalbeauty.lv mājaslapas izmantošanu un preču iegādi tajā (turpmāk tekstā – “Noteikumi”). Šajā mājaslapā piedāvātās preces ir pieejamas piegādei Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kā arī  Dāvanu kartes šajās valstīs. 

Pirms šīs mājaslapas izmantošanas mēs aicinām Jūs rūpīgi izlasīt Noteikumus, Privātuma politiku, kas izlasāma šeit. Izmantojot šo mājaslapu vai ievietojot tajā pasūtījumu, Jūs apzināties, ka Jums ir saistoši šie Noteikumi un Privātuma politika, tāpēc, ja Jūs nepiekrītat visiem Noteikumiem un Privātuma politikai, Jūs nedrīkstat lietot šo mājaslapu.

Šie Noteikumi var tikt mainīti. Jūsu atbildība ir tos periodiski pārlasīt, jo pašreizējie Noteikumi attiecīgā formalizēšanas brīdī vai šīs mājaslapas izmantošanas laikā ir tie, kas ir spēkā.

Ja Jums rodas kādi jautājumi attiecībā uz Noteikumiem vai Privātuma politiku, Jūs varat sazināties ar mums šeit

Šis distances līgums, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts starp SIA „2in1”, UR vien.reģ.Nr. 44103094212, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no vienas puses, un Pircēju – fizisku personu, no otras puses, par saistībām, kas radās Pircējam pasūtot vienu vai vairākas, vienādas vai atšķirīgas Preces, turpmāk tekstā – Prece, par to samaksājot rēķinā norādīto Preces cenu, bet Pārdevējam apstiprinot Preces pasūtījumu un nodrošinot Preces piegādi uz Pircēja norādīto piegādes adresi.

1.1. Pircējs patstāvīgi noformē Preces pasūtījumu ar interneta palīdzību, pilnībā iepazīstoties ar mājas lapā www.magicalbeauty.lv izvietoto informāciju par Preci, tajā skaitā ar šī līguma un piegādes nosacījumiem, un nosūta to Pārdevējam, norādot arī savus personas datus, dzīvesvietas un piegādes adresi.

1.2. Pārdevējs pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā apstiprina to, elektroniski nosūtot Pircējam informāciju par izvēlētās Preces raksturojumu un citiem datiem, cenu, apmaksas un piegādes termiņiem un piegādes servisa pakalpojumiem, kā arī rēķinu ar visiem nepieciešamajiem Pārdevēja bankas rekvizītiem, lai Pircējs varētu veikt samaksu par pasūtījumu.

1.3. Ja Pircējs vēlas iegādāties Preci – Pircējs to izvēlas interneta veikalā, pievieno to iepirkuma grozam un veic pasūtījumu, norādot nepieciešamo informāciju pasūtījuma noformēšanai.

2.1. Preces cena ir cena, par kādu Pārdevējs pārdod Preci Pircējam.

2.2. Ja pie attiecīgās Preces ir norādīta tās cena (EUR), kuras apmērs ir atkarīgs no tā brīža piedāvājuma, tad Preces cenu Pārdevējs norāda apstiprinājuma piedāvājumā.

2.3. Pircējs Preces apmaksu interneta veikalā veic Eiro valūtā (EUR), pamatojoties uz Pārdevēja sastādīto rēķinu, uz Pārdevēja norādīto bankas kontu 3 (trīs) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas vai izmantojot citu samaksas veidu, ko piedāvā SIA “2in1” mājas lapas www.magicalbeauty.lv veikals (izmantojot maksājumu kartes, internetbanku). Pārdevējs ir PVN maksātājs un PVN ir norādīts Preces cenā.

2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā.

2.5. Ja prece ir palikusi grozā un pasūtījums nav izdarīts līdz apmaksai, tas tiek anulēts pēc 24 stundām.

3.1. Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu un Pircējs ir veicis pilnu Preces apmaksu.

3.2. Pasūtījuma izpildes termiņš ir atkarīgs no izvēlētās Preces modeļa, zīmola, kategorijas un preces pieejamības noliktavā vai salonā, kas ir no trīs dienām līdz 45 dienām no pasūtījuma apstiprinājuma un apmaksas dienas.

3.3. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam. Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājuma neatņemama sastāvdaļa ir Pārdevēja izdotā pavadzīme ar Pircēja vai tā pilnvarotā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu vai kurjera, pasta vai cita piegādātāja atsūtīta informācija par preces nodošanu Pircējam.

3.3.1. Ja pasūtījumā norādītajā piegādes laikā Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis neatrodas iepriekš norādītajā piegādes adresē, Prece tiek atgriezta Pārdevēja salonā, un atkārtotā piegāde Pircējam ir jāapmaksā saskaņā ar norādītajiem piegādes tarifiem;

3.3.2. Ja Pārdevējs ir veicis divus atkārtotus piegādes Pasūtījumus uz Pircēja norādīto adresi iepriekš norādītajā laikā, bet Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav bijis sastopams norādītajā adresē un laikā, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par izpildītām. Pārdevējam ir tiesības atteikt turpmākas piegādes iespējas, un Pircēja pienākums ir pašam ierasties Pārdevēja salonā un saņemt Preci.

3.4. Pēc Pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām.

3.5. Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet no Pārdevēja pie Pircēja Preces nodošanas brīdī.

4.1. Pārdevējs apņemas:

4.1.1. pārdot Preci un piegādāt to saskaņā ar pasūtījumu;

4.1.2. sniegt pilnīgu informāciju par Preci un tās ražotāju;

4.1.3. informēt (arī elektroniski) Pircēju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda pasūtījumu, mainās Preces piegādes  termiņi;

4.1.4. izskatīt Pircēja pretenzijas saistībā ar Preci, pasūtījuma izpildes termiņiem vai kvalitāti saprātīgā termiņā, par to sniedzot Pircējam savu atbildi pēc būtības;

4.1.5. ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksāt Pircējam viņa faktiski veikto apmaksu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām;

4.1.6. Pircēja pasūtījumā norādīto personisko informāciju, tajā skaitā ja ir norādīti bankas rekvizīti, izmantot tikai saistībā ar rēķina sastādīšanu par pasūtījuma apmaksu un pasūtījuma izpildi.

4.2. Pārdevējam ir tiesības:

4.2.1. pēc pasūtījuma saņemšanas neskaidrību gadījumā telefoniski sazināties ar Pircēju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Preci vai Pircēju;

4.2.2. neuzsākt pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta noteiktā apmaksa par Pircēja pasūtīto Preci;

4.2.3. nepieņemt pretenzijas par Preces neatbilstību un Preces saskaņā ar šā līguma 7. sadaļu, ja Precei ir vizuāli un/vai tehniski bojājumi, kas radušies Pircēja vainas dēļ un kas ierobežo Preces tālāku realizāciju un/vai atdošanu atpakaļ Preces ražotājam.

4.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šā līguma saturu, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Šis nosacījums neattiecas uz tiem pasūtījumiem, kuri ir izpildes procesā. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi šajā mājas lapā.

4.4.  Pircējs apņemas:

4.4.1. noformējot pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto Preci un sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt savas saistības pilnīgā apmērā, neskaidrību gadījumā elektroniski vai telefoniski vēršoties pie Pārdevēja pēc konsultācijas;

4.4.2. apmaksāt Preci saskaņā ar pasūtījumā un rēķinā norādīto Preces cenu;

4.4.3. pieņemt Preci pasūtījumā norādītajā piegādes termiņā.

4.5.  Pircējam ir tiesības:

4.5.1. saņemt Preci atbilstoši pasūtījumam;

4.5.2. saņemt atpakaļ samaksāto naudu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām.

5.1. Pārdevējs ir atbildīgs par kvalitatīvas Preces pārdošanu un piegādi atbilstoši Preces tehniskajai specifikācijai un pasūtījumam.

5.2. Preces krāsa no attēlā redzamās krāsas var nedaudz atšķirties.

6.1. Puses par savu saistību izpildi ir pilnībā atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Ja šā līguma izpildes laikā kādai no Pusēm rodas kādi nepārvaramas varas šķēršļi, kas nepakļaujas Pušu ietekmei un kontrolei, tad tā Puse, kurai šie šķēršļi traucē, paziņo par to otrai Pusei, lai vienotos par tālāku rīcību zvanot +371 25159518 vai rakstot uz e-pastu info@magicalbeauty.lv.

7.1. Atteikuma tiesības ir Pircēja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot Pārdevējam zaudējuma atlīdzību. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Pircēju no jebkurām līgumsaistībām.

7.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, aizpildot Atgriešanas formu šeit.

7.3. Pircēja pienākums ir 5 (piecu) dienu laikā pēc Atgriešanas formas iesniegšanas atdot Preci Pārdevējam. Preces atgriešana ir bez maksas, izvēloties ērtēko piegādātāja veidu no izvēlnes, aizpildot Atgriešanas formu.

7.4. Izmantojot tiesības atteikties no Preces, Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu, kā arī par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja tā ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai, Precei jāsatur visas pievienotās pārdošanas informācijas saturošās zīmes. Pretējā gadījumā Pārdevējs patur tiesības Preci nepieņemt atpakaļ. 

7.5. Pārdevējs pēc Atgriešanas formas aizpildīšanas un Preces saņemšanas un pārbaudīšanas, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksā Pircējam uz Pircēja norādīto bankas kontu to naudas summu, kura par Preci samaksāta. Pretējā gadījumā, ja Pārdevējs nesaņems informāciju par Atgriešanu un Preci šajā līgumā noteiktajā kārtībā, Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par Preci.

7.6. Preci, kas iegādāta ar atlaidēm vai izpārdošanas un citās akcijas, vai kas šūta pēc pielāgota izmēra, atpakaļ netiek pieņemta.

Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm šā līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1. Pircējs, izvēlējies preču piegādes pakalpojumu, apņemas sniegt precīzu piegādes adresi. Pārdevējs neatbild par kavējumiem un neskaidrībām Preču piegādē, ja kavējuma vai neskaidrību iemesls ir Pircēja pasūtījuma noformēšanas gaitā sniegto datu neprecizitāte vai nepareizība;

2. Pircējs apņemas saņemt preces pats personīgi. Tajos gadījumos, kad viņš pats to personīgi nevar izdarīt, bet preces piegādātas norādītajā adresē, balstoties uz Pircēja pieteikuma informāciju, Pircējam nav tiesības celt pret Pārdevēju pretenzijas dēļ preču piegādes nevēlamai personai;

3. Preces var piegādāt pats Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis;

4. Maksa par piegādes pakalpojumiem ir atkarīga no piegādes adreses, preču svara vai izmēra;

5. Piegādes maksu Pārdevējam ir tiesības mainīt;

6. Piegādes termiņi ir atkarīgi no preces pieejamības noliktavā vai šūšanas sarežģītības, jo daži modeļi tiek šūti pēc pasūtījuma pieņemšanas. Individuāli pielāgotus tērpus nevar atgriezt. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai iegādātā prece tiktu piegādāta pēc iespējas ātrāk;
 

7. Saņemot sūtījumu, Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto personu ir jāpārbauda sūtījuma un preces (-ču) stāvokli, jāparaksta rēķins, pavadzīme vai cits sūtījuma, pakalpojuma dokuments. Pircējam, parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma pakalpojuma dokumentu ir jāapstiprina, ka sūtījums ir saņemts labā stāvoklī, bez ārējiem defektiem (tādiem, kurus var redzēt apskatot preci no ārienes, kuru izraisītāji varētu būt kas cits, ne ražošanas process);

8. Ievērojot, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai savādākā veidā ārēji sabojāts), prece (-ces) ir bojāta (-as) vai prece (-es) ir nepareizas komplektācijas, Pircējam tas ir jāatzīmē rēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma dokumentā. Pārdevēja vai viņa norīkotā pārstāvja klātbūtnē Pircējam jāuzraksta brīvas formas sūtījuma (vai) preces (-ču) bojājuma (negadījuma) akts. Pircējam, šo darbību neizdarot, Pārdevējs Pircēja priekšā ir atbrīvots no atbildības par preces (-ču) bojājumu, ja vien šo bojājumu pamats nav ražošanas process vai preču komplektācijas kļūda, kuru nevar pamanīt aplūkojot sūtījuma preces no ārienes;

9. Gadījumā, ja Prece līdz Pircējam nenonāk labā stāvoklī un slēgtā iepakojumā, Pircējam ir pienākums par to paziņot veikalam, sūtot attiecīgu vēstuli uz e-pasta adresi: info@magicalbeauty.lv vai zvanot +371 25159518;

10. Par piegādes veidu izvēloties Omniva pakomātu, Prece Pircēja izvēlētajā pakomātā nonāk 7 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma sūtīšanas uz Pircēja e-pasta adresi par preces sagatavošanu izsūtīšanai. Par Preces nonākšanu pakomātā Pircējs tiek informēts ar īsziņas paziņojumu, kas satur durvju kodu, pakomāta atrašanās vietu, atgriešanas kodu un uzglabāšanas termiņu. Pakomāti ir atvērti 24 stundas. Prece tiek uzglabāta pakomātā 7 kalendārās dienas. Pēc minētā termiņa beigām Prece tiek sūtīta atpakaļ  veikalam. Gadījumā, ja Pircējs neizņem Preci iepriekš minētajā termiņā, Pircējam ir pienākums atlīdzināt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu preces nosūtīšanu;

11. Pircējam ir pienākums saglabāt 10. punktā minēto īsziņas paziņojumu līdz 7 dienu gara atgriešanas perioda beigām. Pircējam ir iespēja vajadzības gadījumā Preci mainīt vai atgriezt, izmantojot tajā pašā īsziņas paziņojumā esošu atgriešanas kodu;

12. Izvēloties par piegādes veidu Kurjeru, Prece nonāk Pircēja norādītajā adresē 7 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas uz Pircēja e-pasta adresi par preces sagatavošanu izsūtīšanai. Kurjers sazināsies ar Pircēju pa tālruni un saskaņo piemēroto piegādes laiku. Gadījumā, ja Preces nodošana neizdosies, sūtījums tiek atgriezts veikalā un uz Pircēja e-pasta adresi tiek nosūtīta e-vēstule ar ziņu par pasta sūtījuma atnākšanu. Prece tiek pasta nodaļā uzglabāta 14 kalendārās dienas. Gadījumā, ja Pircējs neizņemt Preci iepriekšminētajā termiņā, Pircējam ir pienākums atlīdzināt ar atkārtotu sūtīšanu saistītās izmaksas.